HomeΚΡΗΤΗΣυνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Συνεδριάζει διά ζώσης την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2021 για τα Τμήματα Πληροφορικής, Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Ενετικών Τειχών & Οικιστικών Συνόλων, Οδοποιίας, Τοπογραφικών – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων, Κτηριακών Έργων και Δημοτικής Περιουσίας.
2. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα (5) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
3. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.
4. Μη άσκηση ενδίκου μέσου της με αριθμό 234/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
5. Γνωμοδότηση-εισήγηση της νομικής υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 1083/2020 απόφασης ΔΠΠ και αποδοχή συμβιβαστικά της αιτήσεως με αριθμό πρωτ.74379/6-8-2021 των 1)Μενελάου Καραβελάκη του Παναγιώτη και 2) Άννας Μαρίας Κασσωτάκη με την οποία αιτούνται την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
6. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1362/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
7. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1363/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
8. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1364/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
9. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1365/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β Μονομελές).
10. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 11/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεως κατά της 27/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
12. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου.
13. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ. Πρασίνου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 305.620,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
14. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δώδεκα (12) μοτοποδηλάτων τύπου scooter» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 53.899,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15. Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων άρδευσης», συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης.
16. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους» για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου με τίτλο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΙΙ».
17. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρακλείου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
18. Διάλυση των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του ΟΑΝΑΚ (νυν ΟΑΚ) και του Δήμου Ηρακλείου που αφορούν: 1) Στην εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του φράγματος επί του Ξηροπόταμου πλησίον της περιοχής Δαφνών, 2) Στην οριοθέτηση ρεμάτων Δήμου Ηρακλείου.
19. Έγκριση προσχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ηρακλείου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης: «Μελέτη αποκατάστασης-επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη».
20. Έγκριση πρακτικών για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
21. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γερανών επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».
22. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lt».
23. 1.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης», 2. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου.
24. Εισήγηση για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης Νέας Αλικαρνασσού-Γήπεδο Γιάννης Σκουρέλος» Δήμου Ηρακλείου.
25. Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.75169/09-08-2021 Σύμβασης (21SYMV009051165)που αφορά στην προμήθεια υλικών COVID-19.
26. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού».
27. Ορισμός υπολόγου για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών για την επαύξηση ισχύος από 25KVA(No2) σε 85KVA(No5) της παροχής με αρ.54543829 που αφορά τη Δημοτική αθλητική εγκατάσταση Ν. Αλικαρνασσού «Γήπεδο Γιάννης Σκουρέλος» στην Δ/νση Σταδίου και Πυθέως 1.
28. Υποκατάσταση αναδόχου μέλους του μελετητικού οχήματος της σύμβασης με τίτλο: «Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Μπετεινάκη» του πρώην Δήμου Νέας Αλικαρνασσού».
29. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης αγροτικών περιοχών του Δήμου Ηρακλείου.
30. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη του Υποέργου 10: «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης» της πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
31. Αντικατάσταση προέδρου επιτροπής παρακολούθησης για βιβλία, γραφική ύλη κλπ. λόγω μετάταξης της υπαλλήλου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
32. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 09-09-2021 και επιστροφή την επόμενη ημέρα Παρασκευή 10-09-2021.
33. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΚΑ 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή).
34. Εξειδίκευση της δαπάνης «Συνδιοργάνωση 2ου Διεθνές Φόρουμ για το Νερό» με προϋπολογισμό α) 4.340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 00-6442.002 «Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων/εκδηλώσεων» & β) 1.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 00-6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (βραβεία, έπαθλα, αναμνηστικά, ξενοδοχεία ύπνου, δεξιώσεις-μπουφέ)».
35. Καθορισμός τιμής μονάδος του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κας Σταυρούλας Στρατάκη σύμφωνα με την με αριθμό 4/2000 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων.
36. Καθορισμός τιμής μονάδος του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κυρίων 1) Χριστάκη Αλέξανδρου του Ιωάννη, 2) Χριστάκη Μαρίας του Ιωάννη, 3) «Ι.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΕ» σύμφωνα με την με αριθμό 3/2019 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων.
37. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, ιδιοκτησία των α)Παπαδάκη Δημήτριο του Σταύρου και β)Παπαδάκη Γεωργίας του Σταύρου συνολικού εμβαδού 52,51 μ2 στο ΟΤ Γ1646 (419) της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.
38. Αίτημα αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κας Αντωνογιαννάκη Μαρίας λόγω ατυχήματος εντός του ακινήτου που στεγάζεται ο ΕΟΠΠΥ Ηρακλείου.
39. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «SIEMENS MOBILITY SA» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια υλικών συντήρησης και συντονισμού φωτεινών σηματοδοτών έτους 2018.
40. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων ΚΟΚ.
41. Διαγραφή προσαυξήσεων του κ. Χαραλαμπάκη Γεωργίου.
42. Διαγραφή προσαυξήσεων της κας Νικολάου Αθηνάς.
43. Διαγραφή προσαυξήσεων της κας Παπαδάκη-Καραγιάννη Μαρίας.
44. Διαγραφή προσαυξήσεων του κ. Νίνου Μάριου.
45. Διαγραφή προσαυξήσεων της κας Χρυσάκη Αντωνίας.
46. Διαγραφή προσαυξήσεων της κας Ανδριγιαννάκη Δέσποινας.
47. Διαγραφή προσαυξήσεων του κ. Βάμβουκα Ιωάννη.
48. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.

Διαφήμιση
Διαφήμιση