HomeΚΡΗΤΗΣυνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με 4 αιτήματα υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με 4 αιτήματα που υποβλήθηκαν από Τμήματα και Διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου.
3. Λήψη απόφασης για την κατ’ άρθρο 52 Ν.4735/2020 νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Αναστασάκη μετά από αίτησή του και θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.
4. Λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, παραίτησης από ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως κατά υπουργικής απόφασης δέσμευσης διαθεσίμων.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον προσδιορισμό, μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της αξίας τμημάτων γης που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.2882/2001.
6. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά των με αριθμ.8,160,155,166 και 230/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Εμμ Λιακάκη για ανεξόφλητα τιμολόγια.
8. Εξέταση αιτήσεων που αφορούν λογαριασμούς άρδευσης κατά τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ.1/2021 Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος.
9. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της μελέτης διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
10. Ορισμός επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών.
11. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζομένους του Δήμου Ηρακλείου.
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στον τέως Δήμο Παλιανής».
13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση Πάρκου Γεωργιάδη».
14. Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Στερέωση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου» στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020.
15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της ΑΤ08 Πρόσκλησης της πράξης με τίτλο « Ευφυείς εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα και πλατφόρμες για παρακολούθηση, έλεγχο, πρόληψη και έγκαιρη προειδοποίηση στο Δήμο Ηρακλείου».
16. Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση χωροθέτησης σημείων με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Ηρακλείου» στην πρόσκληση ΑΤ04.
17. Μερική ανάκληση της υπ’αριθμ.477/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για ασφαλτοστρώσεις δρόμων».
18. Μερική ανάκληση της υπ’αριθμ.478/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων».
19. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Τμήματος Τουρισμού» του Δήμου Ηρακλείου για το 2021.
20. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολυδύναμου κέντρου επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης ΑμεΑ και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης.
21. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας & Τμήματος Πρασίνου.
22. Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την διενέργεια του πανελληνίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης».
23. Έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης.
24. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ».
25. Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου».
26. ΄Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, μελέτης και κατάρτιση όρων για την υπηρεσία με τίτλο “HERAKLION GASTRONOMY FESTIVAL”.
27. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, μελέτης και κατάρτιση όρων για την υπηρεσία με τίτλο : Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
28. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, μελέτης και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – έκδοση λευκώματος και εκτυπώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς.
29. Έγκριση για την εκτέλεση και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι-΄Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης.
30. Επικύρωση πρακτικού βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: Υδρογεωτεχνική μελέτη και μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας νέου κοιμητηρίου Βασιλειών.
31. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «Παροχή υπηρεσίας παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές» του Δήμου Ηρακλείου.
32. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια (8) οκτώ απορριμματοφόρων» της Δ/νσης Καθ/τας & Ανακ/σης του Δήμου Ηρακλείου.
33. Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού και οικονομικών προσφορών για την μελέτη: «Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων» Δήμου Ηρακλείου.
34. Επικύρωση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ανοίγματος οικονομικών προσφορών για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης».
35. Επικύρωση 1ου & 2ου πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων συμφωνίας πλαίσιο, που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία, οχημάτων και υπερ-κατασκευών του Δήμου Ηρακλείου.
36. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και επισκευές στο δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2.
37. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης».
38. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 2ο υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου Κνωσσού».
39. Αίτηση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια φυτών για συντήρηση Κ.Χ πρασίνου» (αρ.σύμβασης35037/20-04-2021).
40. Έγκριση νέας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης».
41. Έγκριση αποδοχής δωρεάς των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων για την διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων σε ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
42. Διαγραφή προστίμου καθαριότητας από τον υπ’αριθμ.61501/2021 βεβαιωτικό κατάλογο.
43. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων ΚΟΚ.
44. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2021.
45. Διαγραφή προσαυξήσεων του κ. Βαριδάκη Εμμανουήλ.
46. Διαγραφή τέλους και προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών της κας Διπλαράκη Δήμητρας του Ιωάννη.
47. Καθορισμός τιμής μονάδος τμήματος του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του κ. Γεωργίου Ταμιωλάκη του Εμμ. και της κας Μαριάννας Ταμιωλάκη του Εμμ. στο Ο.Τ Γ1880 στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.
48. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Κρανιωτάκη Γεωργίου του Πανάγου λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος του Τμήματος Πρασίνου.
49. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Σισαμάκη στην Αθήνα, στις 03 Ιουνίου 2021 και επιστροφή στις 04 Ιουνίου 2021 και της Αντιδημάρχου κ. Αριστέας Πλεύρη στις 03 Ιουνίου 2021 με επιστροφή στις 06 Ιουνίου 2021.
50. α) Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) Δήμου Ηρακλείου», στο πλαίσιο Πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
β) Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και εταιρείας Κτιριακές Υποδομές (Κτ.Υπ.) Α.Ε. για το έργο : «Ανέγερση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) Δήμου Ηρακλείου».
51. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού για την αποζημίωση της κας Γάσπαρη Ελένης σε συνέχεια της με αριθ.754/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαφήμιση
Διαφήμιση