HomeHL-9Τράπεζα Πειραιώς: Στα 24 εκατ. τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το Q2

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 24 εκατ. τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το Q2

Η τράπεζα εμφάνισε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ύψους 224 εκατ. ευρώ. Στο 49% ο δείκτης κάλυψης των NPEs. Στο 13,6% ο CET1. Μηδένισε τον ΕLA. Συνεχίζουμε τη δουλειά, τονίζει ο Χ. Μεγάλου

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Το κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €24 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018 έναντι ζημίας €79 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018.

Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Ισολογισμός

• Επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των NPE, με €3,5 δισ. μείωση το 1ο 6μηνο
• Πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ. κατά το 2ο 3μηνο
• Δείκτης Κάλυψης NPE στο 49%, δείκτης Κάλυψης NPL στο 81%
• Οριστική επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧA 9 σε €2,0 δισ.
• Koντά στην ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων εξωτερικού του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 2015-2018

Προφίλ Ρευστότητας

• Εξάλειψη της χρηματοδότησης ELA στα μέσα Ιουλίου 2018
• Τα Διατραπεζικά Repos υπερδιπλασιάστηκαν το 1ο 6μηνο, στα €3,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018
• Αύξηση των Καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €1,0 δισ. το 1ο 6μηνο στα €41,9 δισ.
• Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 92% στην Ελλάδα από 115% ένα χρόνο πριν
• Καλυμμένες Ομολογίες ύψους €4 δισ. έλαβαν πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (BBB low), διευρύνοντας τα επιλέξιμα για την ΕΚΤ ενέχυρα

Αποτελεσματικότητα Κόστους και Χαμηλότερο Κόστος Κινδύνου

• Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο στις 246 μ.β. και Καθαρά Έσοδα Προμηθειών προς Ενεργητικό στις 53 μ.β. στο 2ο 3μηνο, και τα δύο βελτιωμένα σε τριμηνιαία βάση
• Λειτουργικό Κόστος μειωμένο κατά 4% σε ετήσια βάση, με δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 54% (επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 1ο 6μηνο)
• Κόστος Προβλέψεων στις 158 μ.β. το 1ο 6μηνο 2018 έναντι 233 μ.β. το 1ο 6μηνο 2017
• Κερδοφόρο 2ο 3μηνο από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, με €24 εκατ. Καθαρό Κέρδος (€39 εκατ. το 1ο 6μηνο από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες)

Κεφαλαιακή Βάση

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET-1) στο 13,6% τον Ιούνιο 2018
• Pro-forma CET-1 στο 14,0% τον Ιούνιο 2018, προσαρμοσμένο για μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού από την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE και την επικείμενη πώληση των δραστηριοτήτων σε Βουλγαρία και Αλβανία
• Συνέχιση της εφαρμογής του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης 2018

Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων σύμβουλος

Οπως δήλωσε ο CEO Χρήστος Μεγάλου, «με την ολοκλήρωση του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η Ελλάδα έχει κάνει ένα βήμα-ορόσημο προς την επιστροφή στην ομαλότητα, σημείο αφετηρίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Τους τελευταίους 15 μήνες, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενεργοποιώντας τις προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την πρόοδό της. Πρώτον, η κερδοφορία έχει αποκατασταθεί σταδιακά, με €24 εκατ. επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2ο 3μηνο (€39 εκατ. το 1ο 6μηνο). Είναι σημαντικό ειδικά πως η Κύρια Τραπεζική Δραστηριότητα της Πειραιώς έχει επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος €206 εκατ. το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας Απόδοση Εσόδων προς Σύνολο Ενεργητικού (RοA) στο 1,1%. Δεύτερον, το προφίλ ρευστότητας είναι βελτιωμένο σε κάθε τρίμηνο εδώ και σχεδόν δύο έτη.

Η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2ο 3μήνου και έχει πλήρως εξαλειφθεί από τα μέσα Ιουλίου παρά την πρόσφατη άρση της εξαίρεσης αποδοχής των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων στις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ (waiver lift). Είμαστε επιπλέον στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι οι καλυμμένες ομολογίες μας έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας και, ως εκ τούτου, θα είναι επιλέξιμες από την ΕΚΤ ως εξασφαλίσεις.

Τρίτον, μεταξύ των βασικών στόχων της νέας διοίκησης της Τράπεζας είναι η ενδυνάμωση του ενεργητικού του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, έχουμε λάβει προβλέψεις ύψους €3,5 δισ. τα προηγούμενα 3 τρίμηνα ενσωματώνοντας την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των NPE κατά €4,4 δισ. την ίδια περίοδο και έχουμε αυξήσει το δείκτη κάλυψης των NPE σε 49%, αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως.

Οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση, μαζί με τις εν εξελίξει δράσεις ανάκτησης/αναδιάρθρωσης, την αναβάθμιση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 2018, καλύπτουν τις εποπτικές συστάσεις και την ανατροφοδότηση από τους εποπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, είτε μέσω των Δειγματοληπτικών Ελέγχων (επί χαρτοφυλακίου δανείων ύψους €13,5 δισ.) είτε μέσω αξιολόγησης συλλογικών προβλέψεων (επί χαρτοφυλακίου δανείων ύψους €39,2 δισ.).

Πολλές ενέργειες του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 2018 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ επιδιώκουμε την αποφασιστική διαχείριση του ενεργητικού μας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και τη βελτίωση διατηρήσιμης απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη μείωση του κόστους και δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, το οποίο πρέπει να αποφέρει 3ετείς περικοπές περίπου €200 εκατ. μέχρι το τέλος του 2020 (ήδη €86 εκατ. ενεργειών έχουν ληφθεί).

Είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με την αύξηση παραγωγής νέων δανείων στα €3,1 δισ. το 2018 από €2,7 δισ. το 2017, με την παραγωγή του 1ου 6μήνου 2018 να είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει τεθεί.

Τα αποτελέσματα του 1ου 6μήνου αποδεικνύουν την προσπάθεια της Τράπεζας Πειραιώς να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα θέματα των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και στην ανάκαμψη της Τράπεζας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας.»

Τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν το 93% των συνολικών εσόδων του Ομίλου το 1ο 6μηνο 2018. Τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €848 εκατ., μειωμένα κατά 14% ετησίως το 1ο 6μηνο 2018, καθώς επηρεάστηκαν από τις υψηλές προβλέψεις του 4ου 3μήνου 2017 (€1,2 δισ.) και την πρώτη εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9 για τις εκθέσεις του Stage 3 (€1,3 δισ.). Σε τριμηνιαία βάση, τα βασικά τραπεζικά έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα στα €424 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα €699 εκατ. το 1ο 6μηνο 2018, μειωμένα κατά 16% σε ετήσια βάση, με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα εκτοκιζόμενα υπόλοιπα και την επίπτωση της απομόχλευσης, ενώ η τριμηνιαία απόδοση παρέμεινε αμετάβλητη στο επίπεδο των €349 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018. Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo κόστος νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στις 62 μ.β. τον Ιούνιο 2018, από τις 69 μ.β. τον Μάρτιο 2018, ενώ η συνεχιζόμενη αποδέσμευση από το ELA συνέχισε να συμβάλει θετικά στα καθαρά έσοδα τόκων (€17 εκατ. κόστος το 1ο 6μηνο 2018 έναντι €85 εκατ. το 1ο 6μηνο 2017). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) βελτιώθηκε το 2ο 3μηνο 2018 και διαμορφώθηκε στις 246 μ.β. έναντι 235 μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €149 εκατ. το 1ο 6μηνο 2018, αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 52 μ.β. το 1ο 6μηνο 2018 από 49 μ.β. το 1ο 6μηνο 2017.

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση (εξαιρουμένης της επίδρασης του κόστους της εθελούσιας εξόδου) διαμορφώθηκαν στα €505 εκατ. το 1ο 6μηνο 2018, μειωμένα κατά 4% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (€526 εκατ.). Οι δαπάνες προσωπικού σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 10% ετησίως, εξαιρώντας τα €145 εκατ. έκτακτα κόστη της εθελουσίας και τα έξοδα προσωπικού τα οποία σχετίζονται με τους εργαζόμενους που αποχώρησαν από την Τράπεζα σταδιακά το 1ο 6μηνο 2018. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρέμειναν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, παρόλο που έχουν ληφθεί μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης σε επίπεδο άνω του 5% για τη χρήση 2018. Η συνεχής προσπάθεια περικοπής δαπανών σχετίζεται κυρίως με τον εξορθολογισμό των πόρων, τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, τα χαμηλότερα διαφημιστικά έξοδα και τη συνολική αποδοτικότητα. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα, σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε στο 54% το 1ο 6μηνο 2018.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €430 εκατ. από €486 εκατ. το 1ο 6μηνο 2018 (-12% ετησίως), καθώς η πρόοδος στη μείωση του κόστους και η σταθερή συμβολή των καθαρών εσόδων από προμήθειες, αντισταθμίσθηκε από τη μείωση των καθαρών εσόδων τόκων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Οι προβλέψεις δανείων του Ομίλου μειώθηκαν στα €312 εκατ. το 1ο 6μηνο 2018 από €522 εκατ. την ίδια περίοδο του 2017, σε συνέχεια της αύξησης των επιπέδων κάλυψης τα προηγούμενα 3 τρίμηνα. Οι προβλέψεις δανείων το 2ο 3μηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα €149 εκατ. από €163 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018, εξαιρώντας τη θετική επίπτωση που αποδίδεται στις συμφωνηθείσες πωλήσεις των 2 χαρτοφυλακίων NPE (Amoeba & Arctos) το 2ο 3μηνο. Το έξοδο προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένης της προαναφερόμενης θετικής επίπτωσης, ήταν €82 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018. Ο δείκτης προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στις 151 μ.β. για το 2ο 3μηνο 2018 από τις 161 μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

Το κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €24 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018 έναντι ζημίας €79 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018 (ή €15 εκατ. κέρδος εξαιρώντας το κόστος της εθελουσίας μετά από φόρους ποσού €132 εκατ.). Αντίστοιχα, τα κέρδη στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε €43 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018, από τα €28 εκατ. κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο 3μηνο 2018 (ζημία ύψους €66 εκατ., δημοσιευμένα στοιχεία). Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 2ο 3μηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά €310 εκατ., με τα €139 εκατ. να μην επηρεάζουν την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου (σχετιζόμενα με χρεωστικό αποθεματικό του συναλλαγματικών διαφορών από τις πωληθείσες θυγατρικές στη Ρουμανία και τη Σερβία κατά τη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2018).

Οι καταθέσεις Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €42,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρώντας την Αλβανία και τη Βουλγαρία) οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαίως και 10% ετησίως. Οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα ανήλθαν στα €41,9 δισ. (+10% ετησίως) στο τέλος Ιουνίου 2018, ενώ ταυτόχρονα το αντίστοιχο κόστος άντλησης καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2018 στα €1,8 δισ. από €15,8 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA ήταν ελάχιστη (€0,3 δισ.) στο τέλος του 1ου 6μήνου και μειώθηκε στο μηδέν από τα μέσα Ιουλίου. Η χρηματοδότηση από τον ELA ήταν €10,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017.

Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μειώθηκε στο €1,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018 από €5,5 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Τα υπόλοιπα χρηματοδότησης από repos διατραπεζικής αγοράς αυξήθηκαν στα €3,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι €1,4 δισ. στα τέλη του 2017.

Οι πράξεις repos ήταν έναντι ενεχύρων μη επιλέξιμων από την ΕΚΤ, συνεπακόλουθα του μηδενισμού του αποθέματος ομολόγων EFSF από τον Ιανουάριο 2018, μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής στο οποίο συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες. Η χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos ανήλθε σε €3,8 δισ. στα τέλη Αυγούστου 2018.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €53,7 δισ. στα τέλη του 1ου 6μηνου 2018, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €39,4 δισ., αντίστοιχα. Τα δάνεια προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά €6,5 δισ. από το τέλος του 2017, ή κατά €0,6 δισ. εξαιρουμένων των διαγραφών του 1ου 6μήνου 2018, των πωλήσεων NPE, του εποχικού δανείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο έχει πλήρως αποπληρωθεί και την ταξινόμηση δραστηριοτήτων στις διακοπτόμενες.

Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €52,6 δισ. στο τέλος του 1ου 6μήνου 2018. Στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε, υποχωρώντας στο 92% στο τέλος του 1ου 6μηνου 2018 από 115% πριν από ένα έτος.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2018 στο 14,0% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις επικείμενες πωλήσεις των θυγατρικών στην Αλβανία (έχει υπογραφεί συμφωνία πώλησης) και τη Βουλγαρία και την συμφωνημένη πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE (Amoeba και Arctos). Ο δείκτης CET-1 χωρίς την pro-forma εφαρμογή διαμορφώθηκε στο 13,6%

Η συνολική ετήσια μείωση των NPE ανήλθε σε €5,1 δισ., με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα €29,4 δισ. στο τέλος του 2ου 3μήνου 2018. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 49% από 45% ένα έτος νωρίτερα, επακόλουθο της αύξησης των προβλέψεων το 4ο 3μηνο 2017 και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ9.

Η μεταβολή των NPEs από την αρχή του έτους ήταν -€3,5 δισ. και ήταν αποτέλεσμα οργανικών και μη ενεργειών. Η Τράπεζα ανακοίνωσε τον Μάιο και τον Ιούλιο 2018 την υπογραφή συμφωνιών πώλησης δύο χαρτοφυλακίων, ενός εξασφαλισμένων δανείων (Amoeba) και ενός μη εξασφαλισμένων (Arctos), συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους €1,8 δισ.

Κατά τη διάρκεια του 1ου 6μήνου 2018, η Διοίκηση της Τράπεζας οριστικοποίησε την επίδραση της πρώτης εφαρμογής (FTA) του ΔΠΧΑ9, και η αρχική εκτίμηση του ΔΠΧΑ9 FTA ποσού €1.620 εκατ., όπως δημοσιεύθηκε στις 31 Μαρτίου 2018 σε ενοποιημένο επίπεδο, αυξήθηκε κατά €350 εκατ. Έτσι, η τελική επίδραση του ΔΠΧΑ9 FTA για την 1η Ιανουαρίου 2018 διαμορφώθηκε σε €1.969 εκατ. σε ενοποιημένη βάση.

Διαφήμιση
Διαφήμιση