Αλλαγές στις εφορίες όλης της Κρήτης αναμένεται να γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες καθώς αναμένεται να επιλεχθούν οι νέοι διευθυντές και υποδιευθυντές στις ΔΟΥ.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων όσοι ενδιαφέρονται για να καλύψουν τις κενές θέσεις – είτε εξαιτίας λήξη θητείας, είτε άλλων αιτιών – μπορούν μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του υπουργείου. Πάντως, ως προς την θέση του διευθυντή της ΔΟΥ Ηρακλείου, ο Μανώλης Ρολάκης φαίνεται πως θα διεκδικήσει ακόμα μία θητεία.

Σε ποιες εφορίες ζητούνται διευθυντές και υποδιευθυντές

Οι εφορίες, στις οποίες ζητούνται, διευθυντές και υποδιευθυντές σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι: i. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (Α΄ τάξης) ii. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Σάμου (Α΄-Β΄ τάξης) iii. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Χίου (Α΄-Β΄ τάξης) iv. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ Σύρου (Α΄ τάξης) v. Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Σύρου (Α΄ τάξης) vi. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Κω (Α’-Β΄ τάξης) vii. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ Ρόδου (Α΄ τάξης) viii. Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Α΄ τάξης) ix. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου Κρήτης (Α΄ τάξης) x. Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου Κρήτης (Α’ τάξης) xi. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης (Α’ τάξης) xii. Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης (Α’ τάξης) xiii. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου (Α΄ τάξης) xiv. Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου (Α΄ τάξης) xv. Διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Χανίων (Α΄ τάξης) xvi. Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Χανίων (Α΄ τάξης) Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.smponia@mofadm.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο www.publicrevenue.gr, ήτοι από τις 23/01/2017 έως τις 03/02/2017. i)Η αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται να φέρει υπογραφή, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. H συμπλήρωση των εντύπων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία που αναφέρονται στα υπηρεσιακά και προσωπικά του στοιχεία, καθώς και σε τυπικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα που απαιτούνται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. ii) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ως συνημμένο αρχείο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).

Η Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση.

Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται σάρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής.

  1. Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαφήμιση