HomeΚΡΗΤΗΤο ΤΕΕ-ΤΑΚ για τα δικαιολογητικά έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης

Το ΤΕΕ-ΤΑΚ για τα δικαιολογητικά έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης

Επιστολή στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Το τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας απέστειλε στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά την παρακάτω επιστολή:

Αξιότιμε κ Υφυπουργέ,

Σύμφωνα με τον Ν.4442/2016 – ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016, Νέο θεσμικό πλαίσιο για τηνάσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 28,παράγραφος 2 αναφέρεται: “…Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης οενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στησυγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει τοκατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Ηαρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης Υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γηςκαι άλλους περιορισμούς, που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικέςαποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησηςγια την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών απότην υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία,θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
Η βεβαίωση ισχύει για πέντε(5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενοςοφείλει να προβεί στη γνωστοποίησηλειτουργίας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται από την ΥΔΟΜ Ηρακλείου για τη χορήγηση της βεβαίωσης χρήσης γης αναγράφονται στην αίτηση των ενδιαφερομένων, όπου αναφέρεταικαι η δραστηριότητα για την οποία ζητείται χρήση γης καιεπισυνάπτεταιαπόσπασμα μεσημειωμένη τη θέση της ιδιοκτησίαςανάλογα με το που αυτή βρίσκεται.
Αναλυτικότερα :
• για τα εντόςσχεδίου και εντός Γ.Π.Σ., η θέση σημειώνεται στο απόσπασμα Γ.Π.Σ. και σε απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου. Αυτό ζητείται διότι στην περίπτωση που το ακίνητο είναι ρυμοτομούμενο ,γίνεται ένας παραπάνω έλεγχος της νομιμότητας του ρυμοτομούμενου κτιρίου ή της τακτοποίησής του.
• για τα εκτός σχεδίου, αλλά εντός Γ.Π.Σ. , η θέση σημειώνεται σε απόσπασμα Γ.Π.Σ. και σε χάρτη Γης. Αυτό ζητείται ώστε να φαίνονται τα ρέματα.
• για τα εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ., αλλά εντός ορίων της τροποποιημένης
απόφασης 16/81 Ε.Σ.Χ.Π. , η θέση σημειώνεται σε απόσπασμα χάρτη της Ε.Σ.Χ.Π.
• για τα εκτός Γ.Π.Σ., αλλά εντός οικισμού, η θέση σημειώνεται σε απόσπασμα χάρτη του οικισμού
Στην περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχει κτίσμα, ζητείταιτεχνική έκθεση μηχανικού από την οποία προκύπτει η νομιμότητάτου.
Η νομιμότητα του κτίσματος ελέγχεται μόνο σε περίπτωση που σήμερα δεν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν το ακίνητο βρίσκεται στη ζώνη
ασφάλειας υπεραστικής συγκοινωνίας, σε κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλό,
παραλία κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση απότον αρμόδιο μηχανικό.
Αντιθέτως, στη νομοθεσία δε φαίνεται να προβλέπονται δικαιολογητικά νομιμότητας κτιρίων. Η βασική διαφωνία ανάμεσα σε Υπηρεσία Δόμησης και τουςελεύθερουςεπαγγελματίεςμηχανικούςείναι, αν το έγγραφο που εκδίδεται αποτελεί μια προκαταρκτική έγκρισηπου αφορά στο ακίνητο (όπως εμείς πιστεύουμε), για τη συγκεκριμένη χρήση και οφείλειστη συνέχεια ο συνάδελφος να ερευνήσει τη νομιμότητα και καταλληλότητα από διάφορεςαπόψεις (π.χ. Κτιριοδομικού, Αντισεισμικού και Κανονισμού Πυρασφάλειας) ή αν αποτελείένα εφαρμοστικό έγγραφο, δηλαδή η βεβαίωση χρήσεων γης να εξασφαλίζει αυτόματα ότιη χρήση νομίμως εγκαθίσταται στο πιθανό κτίσμα του ακινήτου.
Με το ίδιο σκεπτικό θαέπρεπε να ζητείται βεβαίωση στατικής επάρκειας ή πιστοποιητικό πυρασφάλειας, πρινεκδοθεί η βεβαίωση χρήσεων γης.
Θα θέλαμε λοιπόν να μας κατευθύνετε αν ορθώς τα νομιμοποιητικά έγγραφαζητούνται ή αν πρέπει να ζητούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και ποιες είναι αυτές.
Σκοπός μας είναι να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία θα εκτελείται με εγκυρότητα, χωρίς η Υπηρεσία να ταλαιπωρείται με έλεγχο πλεοναζόντων δικαιολογητικών, αλλά ούτε ο πολίτηςνα επιβαρύνεται με προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
Αν όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, το κρίνετε απαραίτητο, παρακαλούμενα είστε επαρκώς επεξηγηματικοί, ώστε να μην προκύψουν νέες αμφιβολίες.
Τέλος,θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν έχετε τη δυνατότητα κάποια εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου να συμμετέχουν σε σεμινάριο που θα διοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις χρήσεις γης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
• ΤΕΕ Πρόεδρος, κ. Γιώργος Στασινός
• Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
• Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης
•MME

Εσωτερική Διανομή:
•Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
•Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
•Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβούλιου ΤΕΕ/ΤΑΚ
•Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
•Σύλλογοι μηχανικών Ανατολικής Κρήτης
•Γραφείο Προϊσταμένης ΤΕΕ/ΤΑΚ
•Γραφείο μηχανικών
•Χρονολογικό Αρχείο
•Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
•Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

Διαφήμιση
Διαφήμιση