HomeHL-9Επιχορηγήσεις για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop σε μμε

Επιχορηγήσεις για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop σε μμε

Στα 80 εκατ. ευρώ ο αρχικός προϋπολογισμός

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Την επιχορήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ποσό έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προβλέπει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με την επωνυμία «e-λιανικό».

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ και με βεβαιότητα θα επιχορηγηθούν τουλάχιστον 16.000 επιχειρήσεις. Αν, πάντως, υπάρξει μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις (κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο), υπάρχει η πρόθεση για αύξηση του προϋπολογισμού.

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από τις 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού στο σύνολο της επικράτειας όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, και σε νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από την 1η Οκτωβρίου 2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν επακριβώς στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

* Να έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού). Σημειώνεται ότι για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις η ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ πρέπει να είναι έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2019. Για τις νεοσύστατες, η ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ πρέπει να είναι από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 7η Νοεμβρίου 2020.

* Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο στον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν πελάτες.

* Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από τις 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

* Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18 Μαρτίου 2020 έως και πριν από την υποβολή της αίτησης τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,

β) θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

γ) θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

* Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

* Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

* Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού 1407/2013.

Ποιες μμε εξαιρούνται

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται:

* Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.),

* oι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,

* οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που τα αιτήματα όσων επιχειρήσεων πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η επιμέρους κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης μεταξύ υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων θα καθορισθεί στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτός ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:

  1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
  2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/laptop).
  3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, barcode readers, εκτυπωτές κ.λπ.).
  4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών), φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.).
  5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Υποβολή αιτήσεων

Για τη χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη δράση απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

* Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr.

* Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης.

* Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση).

* Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Βασικό κριτήριο η μείωση του τζίρου

Η αξιολόγηση και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών στο τέταρτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση πρέπει να είναι σε ποσοστό μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στη δράση. Στη συνέχεια καταβάλλεται σε αυτές ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ. Τέλος, διενεργείται πλήρης διοικητικός έλεγχος ορθότητας και υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε αίτησης για την οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης.

naftemporiki.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση