HomeHL-GreeceΤρύφων Αλεξιάδης: Επέστρεψε στη Βουλή μετά την περιπέτεια υγείας

Τρύφων Αλεξιάδης: Επέστρεψε στη Βουλή μετά την περιπέτεια υγείας

Μετά από απουσία ενός μηνός

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Επιστροφή στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα για τον Τρύφωνα Αλεξιάδη, μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε σήμερα στη Βουλή, χαμογελαστός, και κάθισε στα έδρανα, δίπλα στους συναδέλφους του, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τρύφων Αλεξιάδης είχε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.

Ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ôñýöùíáò ÁëåîéÜäçò óôá âïõëåõôéêÜ Ýäñáíá óôçí óõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôïõ íïìïó÷åäßïõ ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí "Êýñùóç ôçò áðü 24.12.2019 Ð.Í.Ð. "Êáôåðåßãïõóåò ñõèìßóåéò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ðïóïý ôïõ êïéíùíéêïý ìåñßóìáôïò ãéá ôï Ýôïò 2019, ôçí ðáñÜôáóç éó÷ýïò ôïõ åîùäéêáóôéêïý ìç÷áíéóìïý ñýèìéóçò ïöåéëþí êáé ôçí ðáñÜôáóç ôçò ðñïèåóìßáò êáôÜñãçóçò õðïèçêïöõëáêåßùí êáé êôçìáôïëïãéêþí ãñáöåßùí" (Á´ 212) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí ÔåôÜñôç 12 Öåâñïõáñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Facebook, ο όγκος αφαιρέθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να χαίρει, πλέον, άκρας υγείας και να επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του.

ÂÏÕËÇ - Ï ÂÏÕËÅÕÔÇÓ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÔÑÕÖ. ÁËÅÎÉÁÄÇÓ ÓÔÇÍ ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÔÏÕ Í/Ó ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Οι συνάδελφοί του από όλα τα κόμματα τον πλησίασαν και έμαθαν τα ευχάριστα νέα, μετά την περιπέτεια που έζησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

iefimerida.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση