HomeUncategorizedΣε ΑΕΙ και ΤΕΙ περνάει ο πλήρης έλεγχος για τα μεταπτυχιακά

Σε ΑΕΙ και ΤΕΙ περνάει ο πλήρης έλεγχος για τα μεταπτυχιακά

Τι συζητήθηκε στη σύνοδο πρυτάνεων

Διαφήμιση

Τα “βρήκε” ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, με τους Πρυτάνεις καθώς οι αλλαγές που φέρνει το υπουργείο στα μεταπτυχιακά τους βρίσκουν σύμφωνους. Ωστόσο, φαίνεται πως οι Πρυτάνεις διατηρούν επιφυλάξεις όσον αφορά τεχνικά θέματα.

Εν ολίγοις οι Πρυτάνεις έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορούν κάποια μέρη του σχεδίου του υπουργείου να εφαρμοστούν. Το υπουργείο, όμως, τονίζει πως υπάρχει χρόνος να γίνουν περαιτέρω αλλαγές μιας και το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή τον Μάιο. Πάντως, από το σχέδιο του υπουργού προκύπτει πως την ευθύνη και τον έλεγχο για τα μεταπτυχιακά αναλαμβάνουν τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας.

Τι προτείνει το υπουργείο

– Αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των μεταπτυχιακών έχουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης τους καθορίζεται από την Πολιτεία.

– Η βασική φιλοσοφία των ρυθμίσεων για τα μεταπτυχιακών θα πρέπει να αναδεικνύει τη διασφάλιση της ποιότητας, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, την ανταποδοτικότητα, την κοστολόγηση των προγραμμάτων, την πλήρη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία καθώς και την εξασφάλιση της πρόσβασης οικονομικά αδύναμων φοιτητών σε αυτά.

– Κάθε Τμήμα, καταθέτει στην Κοσμητεία μία αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας, για τους επιστημονικούς, επιστημολογικούς και κοινωνικούς λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία και σημαντική η λειτουργία του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού. Η Κοσμητεία με αιτιολογημένη απόφαση της, σε περίπτωση διαφωνίας αναπέμπει στο Τμήμα ή σε περίπτωση συμφωνίας στέλνει στην Σύγκλητο την απόφασή της σχετικά με το προτεινόμενο μεταπτυχιακό. Αν υπάρχει και δεύτερη αναπομπή από την Κοσμητεία, το Τμήμα έχει το δικαίωμα να στείλει κατευθείαν στη Σύγκλητο την πρότασή του.

– Η Σύγκλητος του κάθε Πανεπιστημίου και η Συνέλευση κάθε ΤΕΙ αποφασίζουν την ίδρυση νέων ή τη συνέχιση των υπαρχόντων μεταπτυχιακών, σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην μελέτη σκοπιμότητας του κάθε μεταπτυχιακού καταγράφονται αναλυτικά η συνάφεια του με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, η δυνατότητα υποστήριξης του από μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος με ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο και οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του κάθε προγράμματος. Η Σύγκλητος μετά από εισήγηση των Τμημάτων αποφασίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης του κάθε μεταπτυχιακού από εξωτερικούς φορείς. Τα μεταπτυχιακά μπορούν να είναι μονοετή (μπορεί να προβλεφθεί ένα επιπλέον εξάμηνο για τη διπλωματική) ή διετή. Κάθε μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), αν θέλει να διδάξει σε δεύτερο μεταπτυχιακό είναι υποχρεωμένο αυτό να ανήκει του Τμήματος του χωρίς αμοιβή. Αν το Τμήμα στο οποίο ανήκει δεν έχει μεταπτυχιακό, τότε μπορεί να διδάξει σε άλλο, χωρίς να αμείβεται. Εφ’ όσον πληροί αυτή την προϋπόθεση, δικαιούται επίσης να διδάξει κατά μέγιστο σε ένα μεταπτυχιακό αμειβόμενος. Τα Τμήματα, σε περίπτωση που έχουν δυνατότητες αμοιβής, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα την πρόσληψη νέων επιστημόνων, και μόνον αν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, θα μπορούν να διδάσκουν το μάθημα μέλη ΔΕΠ αμειβόμενα με ποσό που να μην υπερβαίνει το 25% του μισθού τους.

– Οι διδάσκοντες σε μονοτμηματικό μεταπτυχιακό θα πρέπει να προέρχονται κατά πλειοψηφία από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Σε διατμηματικά μεταπτυχιακά το 75% των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) που διδάσκουν σε αυτά θα πρέπει να προέρχεται από τα Τμήματα. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις, τα ποσοστά αυτά μπορούν να μεταβληθούν.

– Κάθε μεταπτυχιακό καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων σε αυτό. Με ευθύνη των Τμημάτων θα πρέπει να γίνονται συνεννοήσεις ανάμεσα σε Τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ώστε να ακολουθούνται κατά το δυνατόν οι ίδιες διαδικασίες εισαγωγής στα μεταπτυχιακά.

– Κάθε Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των φοιτητών που ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Στα μεταπτυχιακά με τέλη εγγραφής, αποτελεί υποχρέωση των Ιδρυμάτων να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτά όσοι έχουν οικογενειακό και προσωπικό εισόδημα που να εμπίπτει στο 50% των φορολογικών δηλώσεων του συνολικού πληθυσμού. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν ολιγόωρη εβδομαδιαία εργασία (8 ωρών) στο Ίδρυμα, ή στο Τμήμα φοίτησης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των μεταπτυχιακών, θα πρέπει να οριστεί για κάθε μεταπτυχιακό ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα ανάλογα με τον αριθμό των διδασκόντων και των προπτυχιακών φοιτητών. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποτυπωθούν στον γενικό κανονισμό μεταπτυχιακό που θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε μεταπτυχιακούς φοιτητές καταθέτουν τα δικαιολογητικά διαπίστωσης της κοινωνικής τους κατάστασης και του οικογενειακού τους εισοδήματος μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων εισαγωγής στο εν λόγω μεταπτυχιακό. Κανένα μεταπτυχιακό δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς να ανταποκρίνεται στους παραπάνω όρους.

– Κάθε μεταπτυχιακό καταθέτει αναλυτικό και αιτιολογημένο κόστος λειτουργίας του. Οι κατηγορίες κόστους θα πρέπει να αποτυπώνονται στον γενικό κανονισμό μεταπτυχιακών του κάθε Ιδρύματος.

– Το κάθε Ίδρυμα με απόφαση της Συγκλήτου αποφασίζει το ύψος του τέλους εγγραφής. Ο καθορισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και παίρνοντας υπόψη το αναλυτικό κόστος του κάθε μεταπτυχιακού και τον μη αποκλεισμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το τέλος εγγραφής. Το ύψος του τέλους εγγραφής θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας ώστε τα τέλη να επιστρέφουν ως υπηρεσίες στους φοιτητές που τα κατέβαλαν.

– Θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο να συνεχίσουν την λειτουργία τους τα ΠΜΣ που δεν έχουν τέλη εγγραφής αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός τους σε κάθε Ίδρυμα. Η ύπαρξη δωρεάν μεταπτυχιακού, θα συνυπολογίζεται «θετικά» στην κατανομή των κρατικών πιστώσεων από το Υπουργείο στα Ιδρύματα.

– Οι αποφάσεις των Συγκλήτων και Συνελεύσεων θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής για τον καθορισμό των οικονομικών της εκπαίδευσης, θα υπάρχει δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση όλων των ανελαστικών δαπανών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εντός τριετίας.

– Το 1/3 των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ενός Τμήματος έχουν το δικαίωμα πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού να καταθέσουν εγγράφως στις Συγκλήτους και Συνελεύσεις ΤΕΙ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σε περίπτωση που θεωρούν ότι το ύψος των τελών εγγραφής είναι υψηλό. Η Σύγκλητος και η Συνέλευση εντός 15 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου θα πρέπει να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με τις αντιρρήσεις και να λάβουν την οριστική απόφαση.

– Όλα τα ΑΕΙ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν ετησίως και απολογιστικά εκθέσεις με το ύψος των εσόδων και την κατανομή των δαπανών των μεταπτυχιακών ανά κατηγορία. Στις εκθέσεις θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι κύριες δαπάνες, καθώς και το ύψος των αμοιβών κι ο αριθμός των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. Η πρώτη έκθεση θα αφορά απολογιστικά τα παραπάνω στοιχεία για την περίοδο 2012-16.

– Τα εξ ‘αποστάσεως μεταπτυχιακά θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. Για το σκοπό αυτό συντείνεται επιτροπή με εκπροσώπους της συνόδου των πρυτάνεων και του υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση των βασικών αρχών της νομοθετικής ρύθμισης.

Μετά την σημερινή έκτακτη σύνοδο των Πρυτάνεων, ανακοινώθηκε ότι η επεξεργασία των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος σήμερα (14-01-2017) θα συνεχιστεί στην επόμενη, προγραμματισμένη σύνοδο, στις 26-28 Ιανουαρίου 2017, στην Αλεξανδρούπολη.

Newsit.gr

Διαφήμιση