HomeHL-GreeceΥΠΕΣ: Τροπολογίες με θετικές παρεμβάσεις για τους ΟΤΑ σε νομοσχέδιο

ΥΠΕΣ: Τροπολογίες με θετικές παρεμβάσεις για τους ΟΤΑ σε νομοσχέδιο

Ρυθμίζονται ζητήματα που είχαν ζητήσει οι δήμοι

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Για «θετικές παρεμβάσεις» σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σχετίζονται με γενικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, κάνουν λόγο πηγές του υπουργείου.

Συγκεκριμένα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται σε μια σειρά από τροπολογίες που συμπερίληφθηκαν στον νόμο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», ο οποίος ψηφίστηκε χθες στην ολομέλεια της Βουλής.

Το σύνολο των νέων ρυθμίσεων, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους άλλους τομείς αρμοδιότητας του υπουργείου, προέκυψε μετά την κατάθεση τριών τροπολογιών από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, αλλά και από την υπερψήφιση τροπολογιών, συναφών με τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες κατατέθηκαν από βουλευτές.

Οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα των ΟΤΑ προς όφελός τους, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, προήλθαν από αιτήματα των δήμων ή και από τον διάλογο της κυβέρνησης με τους αιρετούς εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Συγκεκριμένα με τις υπουργικές τροπολογίες, ρυθμίζονται τα εξής ζητήματα:

Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Η συγκεκριμένη διάταξη αντιμετωπίζει δύο σημαντικά προβλήματα και αναμένεται να λειτουργήσει εξαιρετικά θετικά για την λειτουργία των δήμων και την παροχή υπηρεσιών στους δημότες.

Διαχωρίζεται σε δύο παρεμβάσεις:

  • Παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΚΔ) να επιχορηγεί, με πόρους που θα προέρχονται από τα έσοδά του, τους ΟΤΑ για την εκπόνηση μελετών και για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο θα επιτρέπει τη μεταφορά προβλεπόμενων πόρων στον προϋπολογισμό του, ώστε να μη χάνονται σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν εντός του ίδιου έτους. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής, ιδίως από μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους που δεν έχουν τα τεχνικά ή οικονομικά μέσα εκπόνησης των μελετών, όπως επίσης και την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ ή να χρηματοδοτηθούν από το ΤΠΚΔ για διάφορες δραστηριότητές τους. Για την εξασφάλιση της διαφάνειας, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από του Δήμους για να δοθούν αυτές οι επιχορηγήσεις, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής δανείων που αποσκοπούν στην εξυγίανση των ΟΤΑ, έως και 35 έτη (από 25), πράγμα που κρίνεται επιβεβλημένο εξαιτίας της σημερινής οικονομικής κατάστασης. Με τη ρύθμιση αυτή, λοιπόν, επιδιώκεται η τόνωση της ρευστότητας των δήμων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο σημαντικό κοινωνικό έργο που οφείλουν να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.

Μεταφορές μαθητών, μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών

Η διάταξη λύνει προβλήματα σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών από τους ΟΤΑ και ακυρώνει τα τυπικά προσκόμματα για την χρήση ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων των ΟΤΑ ώστε να μετακινούνται πρόσφυγες και μετανάστες. Προβλέπονται τέσσερις παρεμβάσεις:

  • Παρατείνεται η δυνατότητα ανάθεσης – κατ’ εξαίρεση – της εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι και την τυπική ολοκλήρωση των διαγωνισμών, για να μην παρουσιάζεται κανένα κενό λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

— Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση παράταση των σχετικών συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 (της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016), με αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

— Προβλέπεται ότι, όπου δεν έχουν συναφθεί νέες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014-2015 θα καταβάλλονται νόμιμα, μέχρι να συναφθούν νέες συμβάσεις.

— Τέλος, δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκαίων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Στο πλαίσιο της οργάνωσης και του συντονισμού της δράσης των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση της οξείας προσφυγικής κρίσης, η εν λόγω διάταξη κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και οργανωμένη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών.

Συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων για τη στήριξη των γυναικών-θυμάτων βίας

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα για τη στήριξη των γυναικών – θυμάτων βίας προσφέρουν ένα σημαντικό έργο και κρίνεται επιβεβλημένη η συνέχιση της λειτουργίας τους. Για να γίνει αυτό, προβλέπεται η υποστήριξη από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ως προς το σκέλος των συμβάσεων μίσθωσης που έχει συνάψει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στέγαση των υπηρεσιών των Συμβουλευτικών Κέντρων, με τους ίδιους όρους και ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν.

Κατά τη διαδικασία συζήτησης του νόμου, υποβλήθηκαν και υπερψηφίστηκαν τροπολογίες, με τις οποίες ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:

Παράταση συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ

Το χρονικό περιθώριο που προβλέπει ο ν.4071/2012 συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.06.2017. Με αυτό τον τρόπο, φορείς που δεν έχουν ακόμη συγχωνευθεί θα μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων, μέχρι να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες συγχώνευσης.

Παράταση διοικητικής υποστήριξης Δήμων

Οι πρόσθετες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ α’ βαθμού με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δεν μπόρεσαν να αναληφθούν απ’ όλους τους δήμους, λόγω οικονομικών και τεχνικών προβλημάτων. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία ανάληψης αυτών των αρμοδιοτήτων και συνακόλουθα συνεχίζεται η διοικητική υποστήριξη των συγκεκριμένων δήμων. Η νέα προθεσμία ανάληψης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, είναι η 1/1/2018.

Aftodioikisi.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση