HomeΟΙΚΟΝΟΜΙΑ«Σαφάρι» εφορίας για καταθέσεις, θυρίδες, μισθούς, ακίνητα, ΙΧ, ενοίκια και τόκους!

«Σαφάρι» εφορίας για καταθέσεις, θυρίδες, μισθούς, ακίνητα, ΙΧ, ενοίκια και τόκους!

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Ένα… άνευ προηγουμένου «σαφάρι» θα εξαπολύσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εναντίον των οφειλετών του Δημοσίου που εμφανίζονται ως ανήμποροι να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνες που η οφειλή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης. Πριν η οφειλή λάβει τον προαναφερόμενο χαρακτηρισμό οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, τιμαλφή, θυρίδες, μετοχές, ομόλογα ασφαλιστήρια συμβόλαια, μισθοί, συντάξεις, τόκοι στο εξωτερικό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Τα σημεία – κλειδιά

Πιο συγκεκριμένα, σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει πριν την απόφαση να διαπιστωθεί αν:

α) Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.

β) Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.

γ) Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

δ) Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και στα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.

ε) Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στον φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία.

Ειδικά για τις οφειλές στα Τελωνεία, ο οριζόμενος ελεγκτής θα απευθύνεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για τη λήψη των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.

στ) Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.

ζ) Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπόχρεων προσώπων, χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η δέσμευση του συνόλου (εκατό τοις εκατό και ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων και του πιστωτικού ιδρύματος), των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών, μέχρι του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, επεκτείνεται στο περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Για την αναζήτηση των πληροφοριών η ΓΓΔΕ συστήνει τους ελεγκτές να χρησιμοποιούν:

Α. Τα πληροφοριακά συστήματα του Υπ. Οικονομικών:

 1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Taxis στα υποσυστήματα: μητρώου, εσόδων, δικαστικού, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εισοδήματος νομικών προσώπων, πρωτοκόλλου, άλλων φόρων,
 2. Πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων,
 3. Περαίωση φυσικών προσώπων,
 4. Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων,
 5. Πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας -ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων),
 6. Ο.Π.Σ. Elenxis, στα υποσυστήματα: προφίλ φορολογούμενου και discoverer – αναφορές,
 7. Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας και
 8. Στα στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών/Προμηθευτών Β.

Β. Σε πληροφοριακά συστήματα εκτός Υπ. Οικονομικών:

 1. Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών,
 2. Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία,
 3. Επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Newsit.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση