HomeΚΡΗΤΗΗ Τροχαία πήρε τις πινακίδες από το αυτοκίνητο του Γιώργου Σταθάκη

Η Τροχαία πήρε τις πινακίδες από το αυτοκίνητο του Γιώργου Σταθάκη

Διαφήμιση

Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην οδό Αμερικής.

Ο κ. Σταθάκης πήγε στο κτήριο της ΤτΕ με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο προκειμένου να έχει συνάντηση με την εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου.

Êáôá ôçí äéáñêåéá ôçò óõíáíôçóçò ôçò ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ(ÄÍÔ) ìå ôïí õðïõñãï Ãéùñãï Óôáèáêç óôçí ôñáðåæá åëëáäïò áðï ôï áõôïêéíçôï õïõ õðïõñãïõ áöáéñåèçêáí ïé ðéíáêéäåò êõêëïöïñéáò áðï ôçí Äçìïôéêç Áóôõíïìéá ç ïðïéá áöáéñïõóå ðáñáëëçëá áðï ïëá ôá ðáñáíïìá ðáñáêñéóìåíá áõôïêéíçôá óôçí ïäï Áìåñéêçò.Ïôáí ç áóöáëåéá ôïõ õðïõñãïõ ôï áíôåëçöèçêå çôáí çäç áñãá !!!!!Ôï áõôïêéíçôï ôçò ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ ôçí ãëõôùóå äéïôé ðçãå óôï õðïãåéï ðáñêéãê ôçò ôñáðåæáò.
Êáôá ôçí äéáñêåéá ôçò óõíáíôçóçò ôçò ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ(ÄÍÔ) ìå ôïí õðïõñãï Ãéùñãï Óôáèáêç óôçí ôñáðåæá åëëáäïò áðï ôï áõôïêéíçôï õïõ õðïõñãïõ áöáéñåèçêáí ïé ðéíáêéäåò êõêëïöïñéáò áðï ôçí Äçìïôéêç Áóôõíïìéá ç ïðïéá áöáéñïõóå ðáñáëëçëá áðï ïëá ôá ðáñáíïìá ðáñáêñéóìåíá áõôïêéíçôá óôçí ïäï Áìåñéêçò.Ïôáí ç áóöáëåéá ôïõ õðïõñãïõ ôï áíôåëçöèçêå çôáí çäç áñãá !!!!!Ôï áõôïêéíçôï ôçò ÍôÝëéá ÂåëêïõëÝóêïõ ôçí ãëõôùóå äéïôé ðçãå óôï õðïãåéï ðáñêéãê ôçò ôñáðåæáò.

Οι άνδρες της ασφάλειάς του πάρκαραν το αυτοκίνητο επί της οδού Αμερικής την ώρα που, όμως, η τροχαία είχε ξεκινήσει επιχείρηση αφαίρεσης πινακίδων σε όλα τα οχήματα που ήταν παράνομα παρκαρισμένα στον ίδιο δρόμο. Έτσι οι τροχονόμοι προχώρησαν κανονικά στην αφαίρεση πινακίδων από το αυτοκίνητο του Γιώργου Σταθάκη.

Την τύχη του αυτοκινήτου του Γιώργου Σταθάκη δεν είχε το όχημα με το οποίο πήγε στη συνάντηση η κυρία Βελκουλέσκου καθώς οι άνδρες της ασφάλειά της, το πάρκαραν στο υπόγειο πάρκινγκ του κτηρίου της ΤτΕ.

Protothema.gr

Διαφήμιση